UCMJ karistusõiguslikud artiklid

Artikkel 94 UCMJ: mäss ja rünnak

Tekst

(a) "Iga isik, kelle suhtes käesolevat peatükki kohaldatakse,

(1) kavatsusega seadusliku sõjaväeteenistuse äravõtmiseks või üleandmiseks keelduda kooskõlastatult mõne teise isikuga, et ta täidab ülesandeid või muul viisil täidab oma kohustusi või tekitab vägivalda või häireid, on süüdi mässu;

(2) kavatsusega seadusliku tsiviilvõimu kukutamise või hävitamise eest loob koos teiste isikutega mässu, vägivalda või muud selle riigi vastu suunatud häired;

(3) ei tee kõik endast oleneva, et vältida ja tõkestada mässu või relvatust, mis tema juuresolekul toime pandud, või ei võta kõiki mõistlikke vahendeid, et teavitada oma ülemast tellitud ohvitserilt või ülemvõimilt mässu või rünnakut, mida ta teab või kellel on põhjust usk, et see toimub, on süüdi mässu või rünnaku all hoidmisest või sellest teatamisest.

(b) Isikut, kes on süüdi mässu, mässu, mässu või mässu või röövimise katkemise ebaõnnestumise eest, karistatakse surma või muu karistusega, mida võidakse kohtu alla anda. "

Elemendid

(1) mässud, tekitades vägivalda või häireid.

a) süüdistatava poolt loodud vägivald või häire; ja

(b) see, et süüdistatav lõi selle vägivalla või häirimise kavatsusega seadusliku sõjaväe volitusi ära võtta või seda keelata.

(2) Mutine, keeldudes täitma korraldusi või täitma kohustusi.

a) süüdistatav keeldus täitmast korraldusi või muul viisil süüdistatava kohustusi;

b) süüdistatav keeldub täitmast korraldusi või täitma kohustusi, mis toimivad kooskõlas teise isiku või isikutega; ja

c) see, et süüdistatav tegi seda kavatsusega seadusliku sõjaväe volituste ärakasutamiseks või ülevõtmiseks.

(3) Seditsioon.

(a) süüdistatav lootis võimu, vägivalda või häireid seadusliku tsiviilvõimu vastu;

b) süüdistatav tegutses koos teise isiku või isikutega; ja

c) süüdistatav tegi seda kavatsusega põhjustada selle asutuse kukutamist või hävitamist.

(4) Põgenemise või mässu vältimiseks ja allasurumiseks.

(a) süüdistatava juuresolekul toime pandi toime mässu või vaimset süütamist; ja

(b) et süüdistatav ei teinud süüdistatavale endast suurt võimalust mässu või rünnaku ärahoidmiseks ja tõkestamiseks.

(5) Mäss või raevu ei teatata.

a) toimunud mäss või rünnak;

b) süüdistataval oli teadlik või tal oli põhjust uskuda, et kuritegu toimus; ja

c) süüdistatav ei võtnud kasutusele kõiki mõistlikke abinõusid, et teavitada süüdistatavat ülemusega tellitud ohvitserit või süüteo ülemat.

(6) Püüab mässu.

a) süüdistatav tegi teatavat avalikku tegu;

(b) toiming tehti spetsiaalse kavatsusega süüteo toimepanemiseks;

c) see, et tegu oli rohkem kui lihtsalt ettevalmistus; ja

(d) see, et tegu ilmselt kaldus toimepandud süüteo toimepanemist.

Selgitus

(1) Mutiny. Artikli 94 punkti a alapunkt 1 määratleb kaks tüüpi mässu, mis mõlemad eeldavad sõjaväeasutuse usurplõuet või ülempiire.

a) mässud, tekitades vägivalda või häireid; Vägivalda või häireid tekitades võib mässu toime panna üks inimene, kes tegutseb üksi või rohkem kui üks tegutseb koos.

b) mässud, keeldudes täitma korraldusi või täitma oma kohustusi. Mässus, keeldudes käsku täitmast või täitma oma kohustusi, nõuab kollektiivset alistamatust ja hõlmab tingimata kahte või enamat isikut, kes on seadusliku sõjaväe volituste vastu. Selle alistamatuse kontserti ei ole vaja ennetada, samuti ei ole vajalik, et alistumine oleks aktiivne või vägivaldne.

See võib seisneda lihtsalt püsivas ja kooskõlastatud keeldumisest või tegevusetusest keeldumiste täitmisest või kohustuste täitmisest, milleks on alahinnatu kavatsus, st eesmärgiga ennistada või välistada seaduslikku sõjalist võimu. Eesmärk võib olla sõnastatud või järeldatud toimingutest, tegevusetustest või ümbritsevatest asjaoludest.

(2) Seditsioon. Ülesandeks on vaja tsiviilvalitsusele vastupanuvõimet. See erineb mässust, tekitades vägivalda või häireid. Vt eespool punkti c alapunkti 1 alapunkt a.

(3) mässu või rabamise vältimiseks ja mahasurumiseks. "Äärmiselt" tähendab nende meetmete võtmist, et ennetada ja tõkestada mäss või raevu, mida asjaolud, sealhulgas asjaomaste isikute auaste, kohustused või tööhõive võivad õigustatult nõuda. "Äärepoolseim" hõlmab sellise jõu kasutamist, kaasa arvatud surmav jõud, mis võib asjaoludel olla mõistlik selleks, et vältida ja tõkestada mäss või vaenulikkus.(4) Rünnaku või rünnakute teatamata jätmine. Kui "kõik mõistlikud teavitamisvahendid" ei võeta, hõlmab see, et ei kasutata võimalikult kiireid vahendeid. Kui süüdistatavale teadaolevad asjaolud oleksid mõistlikel inimestel sarnastel asjaoludel uskuma, et mäss või vaenulikkus on toimunud, võib see tõendada, et süüdistataval oli selline "põhjust uskuda", et mäss või raevu toimus. Eelseisva mässu või raevu eiramine ei ole artikliga 94 vastuolus olev kuritegu. Kuid vt punkt 16c (3) (tööülesannete täitmatajätmine).

(5) Püüdnud mässu. Katsete arutelu kohta vt lõik 4 .

Vähem hõlmas ka õigusrikkumisi

(1) mässud, tekitades vägivalda või häireid.

a) artikkel 90 - tellitud ohvitseriga toime pandud kuritegu

b) artikkel 91 - vahistamismäärus, volitatud või väikeametnik

c) artikkel 94 - mässupüüdmine

d) artikkel 116 - massirahutused; rahu rikkumine

e) artikkel 128 - kuritegu

f) artikkel 134 - korrapärane käitumine

(2) Mutine, keeldudes täitma korraldusi või täitma oma kohustusi.

a) artikkel 90 - tellitud ohvitseri loomulik sõnakuulmatus

b) artikkel 91 - vahistamismääruse, volitusteta või väikese ohvitseri mitteaktiivsus

c) artikkel 92 - seaduserikkumise järgimata jätmine

d) artikkel 94 - mässupüüdmine

(3) Seditsioon.

a) artikkel 116 - massirahutused; rahu rikkumine

b) artikkel 128 - kuritegu

c) artikkel 134 - korrapärane käitumine

d) artikkel 80 - püüdlused

Maksimaalne karistus

Kõigi artikli 94 alusel toimepandud kuritegude eest võib otsustada, kas surm või muu karistatav kohtuväline võitlus.

Järgmine artikkel > Artikkel 95 - Reisimine, lennu, vahistamise rikkumine ja põgenemine>

Teavet kohtujuristi käsiraamatust, 2002, peatükk 4, punkt 18